Ploter Esko Kongsberg XN

Plotery Kongsberg służą do wycinania. Mogą to być opakowania z kartonu, wielowarstwowej tektury falistej, róznych pianek, tworzyw sztucznych. Ze względu na bardzo dużą szybkość działania mogą też być używane do produkcji krótkich serii opakowań.

Ploter Kongsberg XN zainstalowany w naszej firmie to najbardziej wszechstronny cyfrowy system wykończania druków dostępny na rynku.

Jednocześnie to najnowszy tego typu ploter w Polsce (czerwiec 2012). Dzięki ploterowi możemy zaoferować wykańczanie wydruków bez użycia tradycyjnych wykrojników już od jednej sztuki. Kongsberg XN jest idealny dla każdego zadania.

Kongsberg XN wyposażony jest w oprzyrządowanie dedykowane specjalnie dla poligrafii i reklamy. Potrafi wycinać, nacinać, bigować i frezować najszerszy zakres materiałów wśród ploterów dostepnych na rynku: tektury faliste (od fali E do BC), tekturę litą (pełny zakres gramatur), PCV spienione i lite, Re-board, Honeycomb, Polipropylen, guma offsetowa, polimery – precyzyjne nacinanie, poliwęglan, FoamX, plexa, dibond, płyty fleksograficzne i inne tworzywa. A można to zrobić w rekordowym czasie!

Doskonałe pasowanie z wydrukiem

Kongsberg XN jest wyposażony w kamerę, która ma możliwość czytania paserów, dzięki czemu mamy możliwość bardzo precyzyjnego dopasowania ścieżki wycinania (frezowania, bigowania) do wydrukowanej grafiki. Można zapomnieć o zakłóceniach między wydrukowaną grafiką i wyciętym konturem.

Sam materiał może być podawany w postaci arkuszy lub podawany z roli, co daje możliwość wykonania projektów o wielokrotnie większej długości niż obszar roboczy stołu.

Wykończenie druków jest tak samo ważne jak sam druk.

Prosimy o kontakt przed drukiem materiałów dedykowanych do wycinania na ploterze Kongsberg (celem ustalenia szczegółów technicznych)

Regulamin realizacji zleceń

(dla wycinania na ploterze Kongsberg XN)

 

 1. Poniższe warunki realizacji zleceń dotyczą wszystkich kontrahentów, z którymi nie została zawarta odrębna umowa.
 2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy.
 3. Przed realizacją zlecenia Zleceniobiorca ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń
 4. W przypadku, gdy Zleceniodawca dostarcza (przesłanie na serwer FTP, mailem, pocztą) materiały do realizacji zlecenia w terminie późniejszym aniżeli zostało złożone pisemne zlecenie realizacji, Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcę.
 5. Materiały służące do realizacji zlecenia mogą być zwrócone wyłącznie na pisemne życzenie Zleceniodawcy złożone w momencie składania zamówienia lub w ciągu 7 dni od przesłania ich do Zleceniobiorcy.
 6. Przetworzone pliki są przechowywane 1 miesiąc, jednocześnie Zleceniobiorca nie ma obowiązku informowania Zleceniodawcy o ich zniszczeniu.
 7. Po zrealizowaniu zlecenia Zleceniobiorca nie odpowiada za materiały nie odebrane przez Zleceniodawcę w przeciągu 7 dni od daty otrzymania ich od Zleceniodawcy.
 8. Zleceniobiorca realizuje zlecenie w oparciu o materiały dostarczone przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i celowość tychże materiałów.
 9. Zleceniobiorca przy realizacji na powierzonych materiałach nie odpowiada za stopień ich przydatności jak i za ewentualne wady czy też uszkodzenia mogące ujawnić się w trakcie obróbki.
 10. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie produktów wykonanych przez Zleceniobiorcę w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz próbek możliwości technicznych Zleceniobiorcy.
 11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Zleceniodawcę wymiarów, jeżeli nie otrzymał przed drukiem zatwierdzonego podpisem Zleceniodawcy wzorca.
 12. Terminy realizacji zleceń ustala Biuro Obsługi Klienta (BOK), a czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego/ mailowego potwierdzenia przez Zleceniodawcę zamówienia jak również dostarczenia wymaganych materiałów.
 13. W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia zlecenia i wymaganych materiałów przez Zamawiającego w terminie, czas realizacji zlecenia (odbioru towaru lub wysyłki) wydłuża się o czas zwłoki.
 14. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji zleceń w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, powstałych po przyjęciu zlecenia.
 15. W przypadku wystąpienia tego rodzaju przeszkód Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zleceniodawcy.
 16. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji zlecenia z przyczyny natury wyższej, Zleceniobiorca może odstąpić od umowy, jednocześnie nie mogąc rościć sobie praw do odszkodowania.
 17. Zleceniodawca może ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienie spowodowane z winy Zleceniobiorcy. Wartość tego odszkodowania nie może przekraczać 10% wartości niezrealizowanego w terminie zlecenia.
 18. Standardowo materiały przygotowane do wysyłki składane są w kostkę, pakowane w opakowanie kartonowe lub owinietę folią strech.
 19. Jeżeli klient wymaga niestandardowy sposobu pakowania, konieczne jest przesłanie w formie pisemnej szczegółowego opisu pakowania.
 20. Towar może zostać ubezpieczony na czas transportu, po pisemnym złożeniu zlecenia, usługa na koszt Zleceniodawcy.
 21. Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi.
 22. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.
 23. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zleceniodawcy to przechowanie towaru odbywa się również na koszt i ryzyko Zleceniodawcy. W takim przypadku zawiadomienie o gotowości wysyłki równa się wysyłce.
 24. Ustalone ceny nie obejmują kosztu przesyłki, niestandardowego pakowania i podatku VAT.
 25. W przypadku, gdy faktura nie zostanie uregulowana w terminie, Zleceniobiorca naliczy odsetki ustawowe.
 26. Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki, możemy wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru.
 27. Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru jest zobowiązany do jego sprawdzenia pod względem ilości i jakości. Wszelkie reklamacje należy złożyć Zleceniobiorcy w przeciągu 3 kolejnych dniu roboczych w formie pisemnej (mail, poczta tradycyjna itp.). W przypadku realizacji dużych zleceń okres ten można wydłużyć na wniosek Zleceniodawcy. Po tym okresie reklamacje nie będą rozpatrywane.
 28. Zleceniodawca ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru, dostarczenia zdjęć przedstawicielowi Zleceniobiorcy celem potwierdzenia wad.
 29. Zleceniobiorca w przypadku uznania reklamacji może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.
 30. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki Zleceniodawca ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego - podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Zleceniodawcę skutecznego dochodzenia odszkodowania.
 31. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
 32. W przypadku reklamacji Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność do wysokości kwoty kontraktu nawiązanego bezpośrednio ze Zleceniodawcą. Nie przewiduje się odszkodowania za tak zwaną wartości utraconych korzyści.
 33. W przypadku realizacji zleceń na materiałach powierzonych przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za stopie ich przydatności.
 34. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.
 35. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Zleceniobiorcy.
 36. Sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy w Poznaniu.